Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 tại Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 tại Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2020.

Với mục tiêu xây dựng, phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng trọng đim sản xuất nông nghiệp hàng hóa và thủy sản ca cả nước, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 đưa ra các mục tiêu cụ thể về kinh tế, về văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường và về an ninh, quốc phòng.

Quy hoạch đưa ra định hướng phát triển các ngành nông, nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp; dịch vụ, thương mại và du lịch; kết cấu hạ tầng; khoa học và công nghệ; lĩnh vực văn hóa - xã hội; ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; kKết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh.

Quy hoạch xây dựng 7 nhóm giải pháp thực hiện, bao gồm nhóm giải pháp về các lĩnh vực ưu tiên phát triển; giải pháp về vốn đầu tư; giải pháp về cơ chế, chính sách; giải pháp về nguồn nhân lực; giải pháp về khoa học và công nghệ; giải pháp về cải cách hành chính và giải pháp về tăng cường hp tác và phát triển thị trường.

Một số mục tiêu cụ thể của Quy hoạch:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,7%/năm giai đoạn 2011 - 2015 và 8,6%/năm giai đoạn 2016 - 2020.

- Đến năm 2015 phấn đấu tỷ trọng nông lâm ngư nghiệp trong GDP của vùng là 36,7%; công nghiệp, xây dựng 30,4%; dịch vụ 32,9%; đến năm 2020, tỷ trọng tương ứng của các ngành là: 30,5% - 35,6% - 33,9%.

- Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân trên 12%/năm giai đoạn 2011 - 2015 và trên 11,5%/năm giai đoạn 2016 – 2020.

- Tỷ lệ hộ nghèo của vùng giảm bình quân 2 - 2,5%/năm.

- Giải quyết việc làm cho khoảng 35 - 40 vạn lao động/năm.

- Đến năm 2015 trên 85% chất thải rắn tại các đô thị được thu gom, xử lý hp vệ sinh và đạt trên 95% vào năm 2020.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article