Ngày 10 tháng 7 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 854/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011-2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Kế hoạch.

Ngày 10 tháng 7 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 854/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011-2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Kế hoạch.

Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có trách nhiệm đáp ứng nhu cầu điện với tốc độ tăng điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2011 - 2015 là 13%/năm. EVN bảo đảm tiến độ đưa vào vận hành 42 tổ máy thuộc 20 dự án nguồn điện với tổng công suất 11.600 MW; khởi công xây dựng 14 dự án nguồn điện với tổng công suất 12.410 MW để đưa vào vận hành giai đoạn 2016 – 2020; đưa vào vận hành 318 công trình lưới điện truyền tải 220 - 500 kV với tổng chiều dài đường dây khoảng 11.577 km và tổng dung lượng trạm biến áp khoảng 44.450 MVA; đầu tư cải tạo, phát triển lưới điện 110 kV, lưới điện trung, hạ áp từ cấp điện áp 35kV đến 0,4kV.

Tổng số vốn điều lệ sau đánh giá lại tài sản là 143.404 tỷ đồng. EVN thực hiện phân bổ các khoản lỗ do sản xuất kinh doanh điện chưa tính hết vào giá điện từ trước năm 2011 cho các năm 2012 và 2013; phân bổ các khoản chênh lệch tỷ giá trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2015 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;; Từng bước nâng dần giá bán điện, đến năm 2013 giá bán điện bình quân theo giá thị trường. EVN tập trung mọi nỗ lực, huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư và trả nợ vốn vay trong giai đoạn 2011 - 2015 là 501.470 tỷ đồng.

EVN xác định 6 giải pháp thực hiện Kế hoạch trong sản xuất và cung ứng điện; giải pháp về quản lý, tổ chức; đảm bảo tài chính; đầu tư xây dựng ; ứng dụng công nghệ mới để giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động; tiết kiệm điện và sử dụng điện hiệu quả.

Kế hoạch xây dựng Danh mục 26 công trình nguồn điện dự kiến vào vận hành, 14 công trình nguồn điện dự kiến khởi công và 316 công trình lưới điện đầu tư giai đoạn 2011 – 2015.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article