Ngày 10 tháng 7 năm 2012, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 10/2012/TT-BTTTT ban hành Danh mục dịch vụ viễn thông quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.

Ngày 10 tháng 7 năm 2012, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 10/2012/TT-BTTTT ban hành Danh mục dịch vụ viễn thông quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.

Dịch vụ viễn thông hiện nay được phân thành dịch vụ viễn thông cố định (bao gồm dịch vụ viễn thông cố định mặt đất, dịch vụ viễn thông cố định vệ tinh); dịch vụ viễn thông di động (bao gồm dịch vụ viễn thông di động mặt đất, dịch vụ viễn thông di động vệ tinh, dịch vụ viễn thông di động hàng hải, dịch vụ viễn thông di động hàng không).

Thông tư số 10/2012/TT-BTTTT nói trên đã bổ sung dịch vụ thông tin di động mặt đất vào Danh mục dịch vụ viễn thông mà một tổ chức, cá nhân đã sở hữu trên 20% vốn điều lệ hoặc cổ phần trong một doanh nghiệp viễn thông thì không được sở hữu trên 20% vốn đều lệ hoặc cổ phần của doanh nghiệp viễn thông khác cùng kinh doanh trong một thị trường dịch vụ viễn thông.

Căn cứ từng thời kỳ, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét sửa đổi, bổ sung Danh mục dịch vụ viễn thông quy định cho phù hợp với chính sách quản lý về viễn thông của Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2012.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article