Ngày 4/7/2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã có Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động của địa lý internet và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh.

Ngày 4/7/2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã có Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động của địa lý internet và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet thực hiện các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 7 Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và các quy định khác của nhà nước trong hoạt động Internet. Trước khi hoạt động, đại lý internet phải đáp ứng đủ 6 điều kiện như phải đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh địa phương theo quy định của pháp luật; địa điểm, mặt bằng của đại lý phải phù hợp với quy mô hoạt động kinh doanh của đại lý và có trang bị các phương tiện về phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh, âm thanh, ánh sáng và các điều kiện khác để bảo vệ an toàn sức khỏe cho người sử dụng dịch vụ và phải có ít nhất 01 nhân viên có trình độ tin học đạt chứng chỉ A trở lên;hợp đồng đại lý với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet sau khi đã hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh; máy chủ phải cài đặt phần mềm quản lý đại lý Internet được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận v.v… Thời gian cung cấp dịch vụ internet tối đa từ 08 giờ đến 23 giờ hàng ngày.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh phải chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước. Đối với đại lý Internet: Một năm tiến hành thanh tra hoặc kiểm tra thường xuyên 01 (một) đến 02 (hai) lần.  Đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet: Hàng năm tiến hành thanh tra hoặc kiểm tra 01 (một) lần. Việc thanh tra hoặc kiểm tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo.

Nội dung thanh tra, kiểm tra bao gồm: Điều kiện kinh doanh đại lý Internet (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Hợp đồng đại lý với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet; Địa điểm và mặt bằng kinh doanh…); việc thực hiện nghĩa vụ của đại lý Internet trong quá trình kinh doanh dịch vụ (Thời gian cung cấp dịch vụ; Biện pháp đề phòng, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các khách hàng có hành vi vi phạm nội quy sử dụng dịch vụ Internet tại đại lý và quy định của pháp luật về Internet …).

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 10/03/2006 ban hành Quy định thanh, kiểm tra các doanh nghiệp Internet và đại lý Internet trong hoạt động Internet trên địa bàn tỉnh Yên Bái và Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 23/9/2010 về việc Quy định thời gian mở, đóng cửu của đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article