Ngày 11 tháng 6 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 70/2007/NĐ-CP ngày 20/4/2007 của Chính phủ về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng.

Ngày 11 tháng 6 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 70/2007/NĐ-CP ngày 20/4/2007 của Chính phủ về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng.

Theo đó, các điều khoản về trách nhiệm của người đề nghị đăng ký, người đề nghị xóa đăng ký (khoản 1 và khoản 3 Điều 5 Nghị định số 70/2007/NĐ-CP), hồ sơ đề nghị đăng ký quốc tịch tàu bay, hồ sơ đề nghị đăng ký tạm thời quốc tịch tàu bay (khoản 2 Điều 7 Nghị định số 70/.2007/NĐ-CP), xóa đăng ký quốc tịch tàu bay (khoản 4 Điều 9), hồ sơ đề nghị đăng ký quyền sở hữu (Điều 15), quyền chiếm hữu tàu bay (Điều 16) và đăng ký cầm cố, thế chấp tàu bay và cung cấp các thông tin về cầm cố, thế chấp tàu bay (Điều 18)... được sửa đổi, bổ sung (ví dụ bỏ quy định về biên lai hoặc giấy tờ xác nhận về việc nộp lệ phí trong hồ sơ đề nghị đăng ký quốc tịch tàu bay; hoặc “các tài liệu có liên quan đến đề nghị xóa đăng ký” trong Hồ sơ đề nghị xóa đăng ký tại mục c khoản 2 Điều 14 được cụ thể hóa thành “hợp đồng mua tàu bay hoặc thuê tàu bay hoặc thuê mua tàu bay”; cho phép có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hồ sơ xóa đăng ký theo đề nghị của người đăng ký đến Cục Hàng không Việt Nam thay vì quy định chung là “gửi hồ sơ đến Cục Hàng không Việt Nam” (khoản 4 Điều 9 Nghị định số 70/2007/NĐ-CP) …

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2012.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article