Ngày 26 tháng 7 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 31/2012/QĐ-TTg về Quy chế phối hợp thực hiện Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng (Quy chế). Công ước này đã được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam phê chuẩn ngày 30/6/2009 tại Quyết định số 950/2009/QĐ-CTN.

Ngày 26 tháng 7 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 31/2012/QĐ-TTg về Quy chế phối hợp thực hiện Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng (Quy chế). Công ước này đã được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam phê chuẩn ngày 30/6/2009 tại Quyết định số 950/2009/QĐ-CTN.

Theo đó, nội dung phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW, các cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thực hiện Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng gồm: Tuyên truyền, phổ biến về Công ước; Rà soát và hoàn thiện pháp luật nhằm thực hiện Công ước; Tương trợ tư pháp trong khuôn khổ Công ước; Trao đổi thông tin liên quan đến Công ước; Hỗ trợ kỹ thuật, tham gia cơ chế đánh giá việc thực hiện Công ước; Tổ chức và tham gia các hội nghị, thực hiện các thủ tục đối ngoại liên quan đến Công ước.

Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm chủ trì hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các hoạt động thực thi Quy chế này; đề xuất thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác nhằm thực thi Công ước và sơ kết, tổng kết việc thực hiện Công ước trên phạm vi cả nước. Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với người đứng đầu cơ quan, tổ chức có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này trong trường hp cần thiết.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2012.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article