Theo thống kê của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến cuối năm 2011, trên địa bàn thành phố có 356 sàn bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo quy định, chiếm 50% số lượng sàn giao dịch trên cả nước. Tuy nhiên, các sàn bất động sản chỉ phát triển mạnh về số lượng nhưng chất lượng dịch vụ còn thấp. Hiện hoạt động của các sàn đang bị thả nổi, tình trạng giao dịch bất động sản không thông qua sàn chiếm đến 50% số lượng giao dịch trên thị trường. Phần lớn các sàn bất động sản do chủ đầu tư tự thành lập để bán sản phẩm của mình chứ chưa đáp ứng đúng những yêu cầu về quản lý sàn bất động sản theo quy định.

Theo thống kê của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến cuối năm 2011, trên địa bàn thành phố có 356 sàn bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo quy định, chiếm 50% số lượng sàn giao dịch trên cả nước. Tuy nhiên, các sàn bất động sản chỉ phát triển mạnh về số lượng nhưng chất lượng dịch vụ còn thấp. Hiện hoạt động của các sàn đang bị thả nổi, tình trạng giao dịch bất động sản không thông qua sàn chiếm đến 50% số lượng giao dịch trên thị trường. Phần lớn các sàn bất động sản do chủ đầu tư tự thành lập để bán sản phẩm của mình chứ chưa đáp ứng đúng những yêu cầu về quản lý sàn bất động sản theo quy định.

Nhằm tăng cường quản lý các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, đảm bảo thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững, Ngày 29/6/2012 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Chỉ thị số 18/2012/CT-UBND về việc quản lý hoạt động các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ thị nêu rõ, Sở Xây dựng phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản và dịch vụ bất động sản cho các đối tượng, đặc biệt là các hoạt động môi giới, định giá và quản lý sàn giao dịch bất động sản. Tăng cường kiểm tra, thanh tra các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; công bố danh sách các sàn giao dịch đang hoạt động và tên các sàn giao dịch vi phạm; nghiên cứu chính sách chấn chỉnh và nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ sàn giao dịch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và dịch vụ bất động sản trên địa bàn thành phố; định kỳ sáu tháng cung cấp danh sách doanh nghiệp được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp giải thể, doanh nghiệp tạm ngưng hoặc bị cấm hoạt động, doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tưtrong lĩnh vực này.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn UBND các quyện/huyện thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với các sản phẩm bất động sản đã được giao dịch qua sàn.

Sở Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí, các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại sàn giao dịch bất động sản. Cục Thuế Thành phố hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, sàn giao dịch bất động sản về tính thuế thu nhập doanh nghiệp; về các nghĩa vụ thuế có liên quan đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại sàn giao dịch bất động sản theo quy định của pháp luật.

Cục Thống kê xây dựng các phương án điều tra thống kê, tổ chức điều tra về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản; cung cấp thông tin về doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản.

UBND quận, huyện kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản của các đơn vị, tổ chức đang hoạt động trên địa bàn định kỳ hàng năm hoặc đột xuất; Hướng dẫn, chỉ đạo các bộ phận chuyên trách thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với các sản phẩm bất động sản đã được giao dịch qua sàn; Chỉ đạo UBND phường - xã, thị trấn; Công an phường - xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn về các nội dung như Năng lực, tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; điều kiện sản phẩm bất động sản đưa ra giới thiệu, giao dịch tại sàn giao dịch bất động sản phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 6, Điều 7 Luật Kinh doanh bất động sản; Việc thực hiện kê khai đầy đủ nội dung thông tin về bất động sản tại sàn giao dịch bất động sản theo quy định tại Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản, khoản 2 Phần IV và Phụ lục 5 Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ Xây dựng.

Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh bất động sản, đặc biệt các quy định về quản lý hoạt động sàn giao dịch bất động sản nhằm giúp các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản nắm rõ và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật; đề xuất những chính sách để chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ sàn giao dịch bất động sản và nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ môi giới, định giá bất động sản./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article