Từ ngày 20 tháng 8 năm 2012, cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong nước ; tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) có hoạt động liên quan đến xác định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường phải tuân thủ quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BTNMT ngày 4 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Từ ngày 20 tháng 8 năm 2012, cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong nước ; tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) có hoạt động liên quan đến xác định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường phải tuân thủ quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BTNMT ngày 4 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, túi ni lông đã được cấp Nhãn xanh Việt Nam theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường là túi ni lông đáp ứng các tiêu chí túi ni lông thân thiện với môi trường và được cấp Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường theo quy định tại Thông tư này . Để được cấp Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường, túi ni lông phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại Điều 8 của Thông tư này. Túi ni lông được sản xuất tại hộ gia đình, tại cơ sở sản xuất tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Hồ sơ đăng ký công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường gồm có:

- (một) bản đăng ký công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường (theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này).

- 01 (một) bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh.

- 01 (một) bản sao của 01 (một) trong các văn bản sau: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường, quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; giấy chứng nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

- 01 (một) bản sao của 01 (một) trong các văn bản sau: a) Đối với cơ sở thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường: Giấy xác nhận về việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án trước khi đi vào vận hành chính thức; Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành; b) Đối với cơ sở thuộc đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết: Giấy xác nhận hoàn thành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết ca cơ sở.

- 01 (một) bản sao Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm (Certificate of Origin) đối với sản phẩm túi ni lông nhập khẩu.

- 01 (một) báo cáo kết quả quan trắc, giám sát môi trường định kỳ mới nhất của cơ sở sản xuất.

- 01 (một) Phiếu kết quả thử nghiệm và 02 mẫu sản phẩm đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 của Thông tư này. Trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường chưa có kết quả thử nghiệm khả năng phân hủy sinh học của sản phẩm thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư này.

- 01 (một) bản mô tả sản phẩm túi ni lông có khả năng phân hủy sinh học và các tài liệu có liên quan: Giới thiệu thành phần nguyên liệu, quy trình sản xuất; đặc tính của sản phẩm; nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa; hướng dẫn sử dụng, bảo quản theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này hoặc Kế hoạch thu hồi tái chế túi ni lông có độ dày lớn hơn 30 µmtheo mẫu quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này.

Căn cứ vào hồ sơ đăng ký của tổ chức, cá nhân, đề xuất của Cơ quan Thường trực và kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường của Hội đồng đánh giá hồ sơ đăng ký công nhận túi ni lông thân thiện, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức phiên họp Hội đồng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đối với từng loại túi ni lông thân thiện với môi trường đã đăng ký. Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 kèm theo Thông tư này. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký biết và nêu rõ lý do. Tổ chức, cá nhân đăng ký công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường chưa có kết quả thử nghiệm khả năng phân hủy sinh học của sản phẩm phải cam kết theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này để xem xét, cấp Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường. Trong thời hạn 12 (mười hai) tháng, kể từ ngày túi ni lông được cấp Giấy chứng nhận, tổ chức, cá nhân đăng ký phải tổ chức thử nghiệm và gửi kết quả thử nghiệm khả năng phân hủy sinh học của sản phẩm đến Tổng cục Môi trường để hoàn thiện hồ sơ.

Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường bị thu hồi trong các trường hợp sau: a) Sản phẩm, tổ chức, cá nhân sản xuất không đáp ứng các tiêu chí về túi ni lông thân thiện với môi trường quy định tại Điều 8 của Thông tư này khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra; b) Tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm không thực hiện các quy định về việc cam kết và thử nghiệm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 11 của Thông tư này; c) Sản phẩm túi ni lông bị thu hồi Nhãn xanh Việt Nam.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article