Ngày 18 tháng 7 năm 2012, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã có Chỉ thị số 08/CT-UBND yêu cầu các cơ quan hữu quan trên địa bàn tỉnh thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng để thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn theo Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ.

Ngày 18 tháng 7 năm 2012, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã có Chỉ thị số 08/CT-UBND yêu cầu các cơ quan hữu quan trên địa bàn tỉnh thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng để thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn theo Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long cần tổ chức thực hiện tốt các thủ tục hành chính về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn như hướng dẫn về thủ tục, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận hồ sơ, cấp phép, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ… Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức có nhu cầu sản xuất, gia công, kinh doanh, mua bán vàng trên địa bàn và sao gửi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long.  Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Vĩnh Long chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch rà soát, hướng dẫn và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã có nhu cầu gia công vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn và sao gửi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long. Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chức năng quản lý, kiểm tra, thanh tra hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ và việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động kinh doanh vàng. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, thanh tra và quản lý chất lượng đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường theo tiêu chuẩn chất lượng quy định; kiểm định phương tiện đo lường của các tổ chức kinh doanh vàng trên địa bàn.

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ thị:

- Trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày 10/7/2012, các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng đang kinh doanh mua, bán vàng miếng trên địa bàn được tiếp tục kinh doanh mua, bán vàng miếng và phải hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh lại với cơ quan đăng ký kinh doanh và hoàn tất thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Sau ngày 10/01/2013, các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng đang kinh doanh mua, bán vàng miếng không có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp không được thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng.

- Trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày 25/5/2012, các tổ chức đang hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn phải thực hiện đăng ký kinh doanh lại với cơ quan đăng ký kinh doanh và hoàn tất thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Long theo quy định tại Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Sau ngày 25/5/2013, các tổ chức đang hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Long cấp không được hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

- Trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày 25/5/2012, các tổ chức đang hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn phải thực hiện đăng ký kinh doanh lại với cơ quan đăng ký kinh doanh.  Sau ngày 25/5/2013, các tổ chức đang hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ không thực hiện đăng ký lại với cơ quan đăng ký kinh doanh không được hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ.

- Các cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã và doanh nghiệp được thực hiện gia công cho doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ và phải có đăng ký gia công vàng trang sức, mỹ nghệ trong Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Điều 7 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

- Định kỳ hàng quý, năm, doanh nghiệp kinh doanh vàng thực hiện báo cáo tình hình kinh doanh vàng theo quy định tại Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article