Ngày 20 tháng 6 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 Nghị định mà Chính phủ đã ban hành về lĩnh vực thủy sản.

Ngày 20 tháng 6 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 Nghị định mà Chính phủ đã ban hành về lĩnh vực thủy sản.

Năm nghị định về lĩnh vực thủy sản được sửa đổi, bổ sung bao gồm: 1) Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản (thủ tục và trình tự cấp giấy phép, Cơ quan cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực thủy sản); 2) Nghị định số 14/2009/NĐ-CPngày 13 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản; 3) Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển (giải thích hai thuật ngữ “Vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam”, “Biển cả”; phân vùng khai thác thủy sản; điều kiện khai thác thủy sản ở ngoài vùng biển Việt Nam;  thủ tục và trình tự cấp phép cho tàu cá khai thác thủy sản ở vùng biển của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ khác; việc trả lại giấy tờ mà tổ chức, cá nhân đã nộp khi được cấp phép; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác thủy sản ở vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam); 4) Nghị định số 32/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam (nguyên tắc hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam; Giấy phép hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài; trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép; các trường hợp thu hồi giấy phép; trách nhiệm của chủ tàu cá nước ngoài); và 5) Nghị định số 52/2010/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về nhập khẩu tàu cá (điều kiện đối với tàu cá nhập khẩu; trình tự, thủ tục nhập khẩu tàu cá; đăng ký tàu cá nhập khẩu; hồ sơ đăng ký tàu cá không thời hạn; thẩm quyền quyết định nhập khẩu tàu cá).

Nghị định ban hành 6 Phụ lục về Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản; Đơn đề nghị nhận lại các giấy tờ đã nộp; Phân vùng, tuyến khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam; Mẫu Giấy phép hoạt động thủy sản đối với tàu cá nước ngoài; Mẫu gia hạn Giấy phép đối với tàu cá nước ngoài và Mẫu Quyết định cho phép nhập khẩu tầu cá.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2012.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article