Ngày 9/7/2012, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần - Chủ tịch Hội đồng thẩm định Phương án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cuộc họp thẩm định Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Chè Việt Nam (Tổng công ty).

Ngày 9/7/2012, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần - Chủ tịch Hội đồng thẩm định Phương án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cuộc họp thẩm định Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Chè Việt Nam (Tổng công ty).

Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần yêu cầu Tổng công ty xây dựng lại Phương án tái cơ cấu, trong đó cần phân tích, đánh giá đúng, toàn diện về hiện trạng của Tổng công ty. Tổng công ty cần nghiên cứu kỹ để xác định định hướng, chiến lược phát triển; thực hiện rà soát lại toàn bộ ngành kinh doanh hiện có; căn cứ vào định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty, các nội dung, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2011-2015 đã được Bộ phê duyệt để xác định ngành nghề kinh doanh chính, ngành nghề kinh doanh phụ trợ, có liên quan và loại bỏ những ngành nghề kinh doanh không hiệu quả, không phục vụ cho ngành nghề kinh doanh chính.

Tổng công ty cần rà soát lại cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty mẹ (các phòng ban, chi nhánh và đơn vị trực thuộc); đối với các đơn vị hạch toán phụ thuộc hoạt động không hiệu quả, thua lỗ, làm thất thoát, mất hết vốn nhà nước cần xác định rõ trách nhiệm cá nhân, có biện pháp xử lý theo quy định và xác định rõ hướng giải thể hoặc sắp xếp phù hợp; tổ chức lại các phòng ban kinh doanh của Tổng công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Tổng công ty cần cân nhắc kỹ các dự án đầu tư.  Đối với dự án đầu tư không hiệu quả, không phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính cần xem xét kỹ để cắt giảm, thoái vốn phù hợp với quy định. Tập trung xử lý tồn tại về vốn vay ODA theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tích cực xử lý các khoản nợ, tồn tại tài chính trong năm 2012 để thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty trong năm 2013.

Việc thoái vốn, bán bớt một phần vốn nhà nước ở các công ty con, công ty liên kết cần xem xét thận trọng, có lộ trình cụ thể, kế hoạch phù hợp và phương án sử dụng hiệu quả tiền thu từ việc thoái vốn. Tổng công ty cần xem xét để đề xuất được phép khai thác các tiềm năng, lợi thế về đất đai, kho tàng hiện có nhằm phát huy và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao và được tiếp tục thực hiện dự án liên doanh liên kết có hiệu quả.

Mời độc giả xem toàn văn Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Phương án tái cơ cấu Tổng công ty Chè Việt Nam tại Thông báo số 3399/TB-BNN-ĐMDNngày 19/7/2012.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article