Ngày 13/7/2012, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã có ý kiến chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tại văn bản số 5206/VPCP-QHQT) khẩn trương nâng cấp Tổ công tác ODA của Chính phủ thành Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và trình Thủ tướng Chính phủ trước 31/7/2012 theo ý kiến chỉ đạo.

Ngày 13/7/2012, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã có ý kiến chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tại văn bản số 5206/VPCP-QHQT) khẩn trương nâng cấp Tổ công tác ODA của Chính phủ thành Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và trình Thủ tướng Chính phủ trước 31/7/2012 theo ý kiến chỉ đạo.

Theo đó, Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA sẽ do 1 Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban nhằm thống nhất và nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì có văn bản hướng dẫn các Bộ ngành, địa phương tiến hành rà soát, kiện toàn bộ máy của các Ban Quản lý dự án ODA theo hướng hoạt động độc lập, chuyên nghiệp; đánh giá về năng lực quản lý và tổ chức thực hiện của chủ dự án trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt danh mục chương trình, dự án.

Thời gian qua, các dự án thuộc danh sách giải ngân chậm trong năm 2012 do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ đã có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt có 2 trong số 9 dự án đã được đưa ra khỏi danh sách các dự án giải ngân chậm năm 2012. Tuy nhiên, theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, cơ quan chủ quản các dự án cần nỗ lực và chỉ đạo sát sao hơn nữa, bảo đảm 7 dự án còn lại được đưa ra khỏi danh sách các dự án giải ngân chậm trong năm 2012.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, chuẩn xác lại vướng mắc của các dự án giải ngân chậm do WB tài trợ và kiến nghị giải pháp xử lý phù hợp, gửi cơ quan chủ quản các dự án để đôn đốc và chỉ đạo thực hiện.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành liên quan thống nhất với WB đưa các dự án có tỷ lệ giải ngân cải thiện ra khỏi danh sách giải ngân chậm và xác định các dự án mới có tỷ lệ giải ngân thấp vào danh sách giải ngân chậm để đôn đốc và giám sát thực hiện. Đồng thời, làm việc cụ thể với WB thông báo rõ về quy trình và thời hạn phê duyệt hồ sơ thầu và các tài liệu liên quan theo quy định của WB và thông báo kết quả cho các cơ quan chủ quản các chương trình, dự án biết để phối hợp thực hiện, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân của các dự án.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát xử lý các vướng mắc về thủ tục giải ngân tại Kho bạc Nhà nước đối với các chương trình, dự án ODA, đề xuất kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/7/2012.

Trước đó tháng 3/2012, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Bộ ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các công việc và cam kết giải ngân 9 dự án do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, đảm bảo trong năm 2012 đưa 9 dự án này ra khỏi danh sách các dự án giải ngân chậm. 9 dự án trên gồm: Dự án Phát triển hệ thống cấp nước; Dự án Phát triển công nghệ thông tin; Dự án Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải; Dự án Cạnh tranh nông nghiệp; Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai; các Dự án Giao thông đô thị thành phố Hà Nội; Dự án Hiện đại hóa hệ thống thông tin tài chính; Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học và Dự án Hiện đại hóa hệ thống thuế.

Dự kiến, s ố vốn ODA giải ngân trong năm 2012 đạt 3,65 tỷ USD. Đây là mức giải ngân khá cao so với những năm vừa qua, nhưng vẫn khá thấp so với mức thống kê trung bình của Ngân hàng Thế giới .

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article