Kết luận tại cuộc họp thẩm định Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Vật tư nông nghiệp ngày 6/7/2012, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Diệp Kỉnh Tần, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Phương án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Tổng Công ty:

Kết luận tại cuộc họp thẩm định Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Vật tư nông nghiệp ngày 6/7/2012, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Diệp Kỉnh Tần, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Phương án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Tổng Công ty:

- Rà soát lại toàn bộ ngành kinh doanh hiện có, căn cứ vào định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty, các nội dung, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2011 - 2015 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt xác định ngành nghề kinh doanh chính, ngành nghề kinh doanh phụ trợ, có liên quan và loại bỏ những ngành nghề kinh doanh hoạt động không hiệu quả, không phục vụ cho ngành nghề kinh doanh chính.

- Rà soát lại cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty mẹ (các phòng ban, chi nhánh và đơn vị trực thuộc) để công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp với định hướng, mục tiêu hoạt động, ngành nghề kinh doanh chính; kế hoạch sắp xếp cổ phần hóa Tổng công ty cần nghiên cứu kỹ, chuyển hướng hoạt động kinh doanh để Tổng công ty ổn định và phát triển bền vững.

- Về tái cơ cấu đầu tư và tài chính: cần bổ sung danh mục các dự án đầu tư, tổng vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, thời gian thực hiện và phân tích đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư; đối với dự án đầu tư không hiệu quả, không phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính cần xem xét kỹ để cắt giảm, thoái vốn hoặc chuyển giao phù hợp với quy định. Cần có lộ trình cụ thể, kế hoạch phù hợp và phương án sử dụng hiệu quả tiền thu từ việc thoái vốn, bán bớt một phần vốn nhà nước ở các công ty con, công ty liên kết.

- Nghiên cứu kỹ để đưa ra các kiến nghị sát thực (như việc tranh chấp quyền lợi giữa Tổng công ty và Công ty Vinacam; dự án Đống Đa; khai thác sử dụng các nguồn lực đất đai, kho tàng hiện có để sử dụng có hiệu quả), phù hợp với quy định của pháp luật.

Độc giả có thể xem toàn văn Kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại Thông báo số 3219/TB-BNN-ĐMDN ngày 6 tháng 7 năm 2012.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article