Ngày 10 tháng 7 năm 2012, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 852/QĐ-TTg phê duyệt  Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2011-2020.

Ngày 10 tháng 7 năm 2012, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 852/QĐ-TTgphê duyệt  Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2011-2020.

Chiến lược đề ra mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể cho sự phát triển của Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2011-2020. Theo đó, 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do Ngân hàng Chính sách xã hội cung cấp; dư nợ tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng 10%; đơn giản hóa thủ tục và tiêu chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ;

Nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội chủ yếu do Nhà nước cấp, do Ngân hàng Chính sách xã hội huy động và nhận ủy thác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo phương châm “Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân cùng làm”, bao gồm Vốn Nhà nước cấp; vốn huy động từ tiền gửi và tiền vay của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; vốn nhận ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tiền tặng, cho của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Để thực hiện Chiến lược đã được phê duyệt, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá khả năng thu hồi của các khoản nợ khi đến hạn, quá hạn; xây dựng cơ chế nhận biết, cảnh báo sớm và phương án xử lý đối với từng loại hình rủi ro. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì (phối hợp với Bộ Tài chính) Tổng hợp kế hoạch tín dụng hàng năm và 05 năm do Ngân hàng Chính sách xã hội lập, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong kế hoạch phát triến kinh tế - xã hội hàng năm và 05 năm, đồng thời Bố trí dự toán vốn cấp cho các chương trình tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý, bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Chính sách xã hội trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Việc tổng kết thực hiện Chiến lược Phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ được thực hiện vào cuối năm 2020.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article