Nhằm khuyến khích, hỗ trợ các tchức, hộ gia đình và cá nhân đầu tư phát triển sn xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội để phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm, hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới Thành phố đã đề ra đến năm 2015, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 6 tháng 7 năm 2012 ban hành Quy định thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016.

Nhằm khuyến khích, hỗ trợ các tchức, hộ gia đình và cá nhân đầu tư phát triển sn xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội để phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm, hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới Thành phố đã đề ra đến năm 2015, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 6 tháng 7 năm 2012 ban hành Quy định thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016.

Quy định này áp dụng đối với các doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài), các hợp tác xã, hộ gia đình, chủ trang trại, cá nhân (sau đây gọi là các tổ chức, cá nhân) khi thực hiện các hoạt động trên các lĩnh vực: đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản; cơ ssơ chế, chế biến, bảo quản nông sản; giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đảm bảo an toàn thực phẩm; thực hiện dồn điền đi thửa, thực hiện cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp; đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định Thành phố Hà Nội thí điểm áp dụng các chính sách khuyến khích thực hiện dn điền đổi thửa; khuyến khích đầu tư sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản giống, bảo quản nông sản; khuyến khích đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; khuyến khích đầu tư thực hiện cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp; khuyến khích xây dựng kiên cố hoá đường giao thông thôn, xóm đạt chuẩn nông thôn mới.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 77/2009/QĐ-UBND ngày 10/6/2009 của UBND Thành phố Hà Nội quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội và các quy định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội đang thực hiện trái với quy định này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article