Ngày 4/7/2012, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-UBND Quy định về xác định đơn giá cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày 4/7/2012, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-UBND Quy định về xác định đơn giá cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, tổ chức kinh tế (bao gồm cả tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư) thuê đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản (theo quy định từ Điều 74 đến Điều 82 Luật Đất đai); làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, hoạt động khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm (theo quy định tại khoản 1 Điều 93, khoản 1 Điều 94, khoản 1 Điều 95 Luật Đất đai); xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh (theo quy định tại điểm b, khoản 5 Điều 6 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP); xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê đất đã có hạ tầng bao gồm: xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế, khu dân cư nông thôn, khu dân cư đô thị và các trường hợp xây dựng kết cấu hạ tầng khác là đối tượng nộp tiền thuê đất.

Đơn giá thuê đất một năm tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định. Giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định là giá đất tại bảng giá đất được Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành và công bố vào ngày 01 tháng 01 hàng năm.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 57/2009/QĐ-UBND ngày 30/3/2009 của UBND thành phố Hà Nội.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article