Danh sách nhà máy điện tham gia thị trường phát điện cạnh tranh từ ngày 1 tháng 7 năm 2012 được  Bộ Công thương đã ban hành tại Quyết định số 30/QĐ-ĐTĐL ngày 17 tháng 5 năm 2012.

Danh sách nhà máy điện tham gia thị trường phát điện cạnh tranh từ ngày 1 tháng 7 năm 2012 được  Bộ Công thương đã ban hành tại Quyết định số 30/QĐ-ĐTĐL ngày 17 tháng 5 năm 2012.

Danh sách gồm 93 nhà máy điện: 29 nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường phát điện cạnh tranh; 26 nhà máy điện tham gia gián tiếp thị trường phát điện cạnh tranh; 18 nhà máy điện tạm thời gián tiếp tham gia thị trường phát điện cạnh tranh do chưa thành lập genco và có hồ điều tiết nhỏ từ 1/7/2012 và 20 nhà máy điện dự kiến tham gia thị trường phát điện cạnh tranh từ 1/7/2012 khi chính thức vận hành thương mại.

Thị trường phát điện cạnh tranh được vận hành theo quy định tại Thông tư số 18/2010/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2010. Các nhà máy điện có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện, có công suất đặt lớn hơn 30 MW đấu nối vào hệ thống điện quốc gia (trừ các nhà máy điện BOT, nhà máy điện gió và nhà máy điện địa nhiệt, nhà máy điện thuộc khu công nghiệp chỉ bán một phần sản lượng lên hệ thống điện quốc gia và không xác định được kế hoạch bán điện dài hạn).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article