Bộ Tài chính vừa có Thông tư số 111/2012/TT-BTC ngày 4/7/2012 ban hành Danh mục hàng hóa và thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan.

Bộ Tài chính vừa có Thông tư số 111/2012/TT-BTC ngày 4/7/2012 ban hành Danh mục hàng hóa và thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan.

Theo đó, hàng hóa nhập khẩu ngoài số lượng hạn ngạch nhập khẩu hàng năm áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại Biểu thuế ban hành kèm Thông tư này. Mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thấp nhất là 50%, mức thuế suất cao nhất là 100%.

Hàng hóa nhập khẩu trong số lượng hạn ngạch nhập khẩu hàng năm áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành hoặc áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt mà Việt Nam có cam kết (nếu thỏa mãn các điều kiện để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt này).

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 8 năm 2012, thay thế Thông tư số 188/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article