Ngày 27/6/2012, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Diệp Kỉnh Tần, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Phương án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại cuộc họp thẩm định Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Rau quả, nông sản, kết luận: Xác định định hướng, chiến lược phát triển; rà soát lại toàn bộ ngành kinh doanh, cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty mẹ; bổ sung danh mục các dự án đầu tư; thoái vốn, bán bớt một phần vốn nhà nước ở các công ty con.

Kết luận tại cuộc họp thẩm định Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Rau quả, nông sản ngày 27/6/2012, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Diệp Kỉnh Tần, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Phương án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Tổng Công ty:

- Xác định định hướng, chiến lược phát triển, bổ sung ngành nghề kinh doanh chính cho phù hợp; cần chú ý đến kinh doanh nội địa; nghiên cứu, cung cấp giống mới, hiện đại của thế giới cho sản xuất nông nghiệp trong nước; tập trung tăng cường các nguồn lực về khoa học kỹ thuật, vốn, nhân lực, cơ sở vật chất và khai thác tốt khả năng, lợi thế của Tổng công ty cho hoạt động kinh doanh giống và đưa thành mục tiêu, ngành nghề kinh doanh chính.

- Rà soát lại toàn bộ ngành kinh doanh hiện có, căn cứ vào định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty, các nội dung, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2011 - 2015 đã được Bộ phê duyệt xác định ngành nghề kinh doanh chính, ngành nghề kinh doanh phụ trợ, có liên quan và loại bỏ những ngành nghề kinh doanh hoạt động không hiệu quả, không phục vụ cho ngành nghề kinh doanh chính.

- Rà soát lại cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty mẹ (các phòng ban, chi nhánh và đơn vị trực thuộc) để công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp và hiệu quả; công tác đào tạo nguồn nhân lực cần phù hợp với định hướng, mục tiêu hoạt động, ngành nghề kinh doanh chính; tập trung chỉ đạo để hoàn thành cổ phần hóa công ty con và chủ động, tích cực chuẩn bị cho công tác cổ phần hóa Tổng công ty năm 2013.

- Bổ sung danh mục các dự án đầu tư, tổng vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, thời gian thực hiện và phân tích đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư; đối với dự án đầu tư không hiệu quả, không phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính cần xem xét kỹ để cắt giảm, thoái vốn phù hợp với quy định.

- Việc thoái vốn, bán bớt một phần vốn nhà nước ở các công ty con, công ty liên kết cần xem xét thận trọng, có lộ trình cụ thể, kế hoạch phù hợp và phương án sử dụng hiệu quả tiền thu từ việc thoái hóa vốn; đối với những đơn vị hoạt động không hiệu quả, thua lỗ, làm thất thoát, mất hết vốn nhà nước cần xác định trách nhiệm rõ của người đại diện và có biện pháp xử lý theo quy định; đối với các đơn vị yếu kém, quy mô nhỏ, không có lợi thế vị trí địa lý, không phát triển được cần thoái hết vốn để bổ sung vốn cho Công ty mẹ.

Độc giả có thể xem toàn văn Kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại cuộc họp thẩm định Phương án tái cơ cấu Tổng công ty Rau quả, nông sản tại Thông báo số 3218/TB-BNN-ĐMDN ngày 6 tháng 7 năm 2012.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article