Ngày 7 tháng 6 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 682/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch phát triển Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015.

Ngày 7 tháng 6 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 682/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch phát triển Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015.

Theo Kế hoạch, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ được tái cơ cấu theo hướng thu gọn đầu mối; sắp xếp hợp lý các đơn vị trực thuộc bảo đảm hiệu quả, bảo toàn và phát triển nguồn vốn nhà nước, thu hút tối đa mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và phương tiện vận tải đường sắt. Phấn đấu đến năm 2015, lượng luân chuyển hàng hóa đạt 27.424 triệu tấn.km, lượng luân chuyển hành khách đạt 27.774 triệu hành khách.km; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt từ 10%/năm trở lên,  vận tải hàng hóa đạt 13,7 triệu tấn/năm, vận chuyển hành khách đạt 17,7 triệu lượt hành khách/năm.

Trong giai đoạn 2012-2015, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt (danh mục các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt giai đoạn 2012 - 2015 nêu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 682/QĐ-TTg); đầu tư cho phương tiện, thiết bị đường sắt (danh mục các dự án đầu tư phương tiện, thiết bị đường sắt giai đoạn 2012 - 2015 nêu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 682/QĐ-TTg); nâng cao năng lực, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp xây lắp; phát triển dịch vụ đường sắt và các dịch vụ khác; an toàn giao thông đường sắt; đào tạo phát triển nguồn nhân lực đường sắt.

Về tái cơ cấu sắp xếp cổ phần hóa các doanh nghiệp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Kế hoạch nêu rõ: thực hiện tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; thành lập Trung tâm ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn đường sắt Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; nghiên cứu việc thành lập Học viện công nghệ đường sắt Việt Nam.

Tổng vốn đầu tư phát triển của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015 dự kiến khoảng 199.598 tỷ đồng, bao gồm: vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, khoảng 194.998 tỷ đồng; vốn đầu tư phát triển phương tiện, thiết bị phục vụ vận tải, khoảng 1.800 tỷ đồng; vốn đầu tư trang thiết bị hiện đại cho các doanh nghiệp xây lắp, công nghiệp, quản lý kết cấu hạ tầng, dịch vụ vận tải đường sắt, khoảng 2.700 tỷ đồng; vốn đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy cho các cơ sở đào tạo đường sắt và đầu tư phát triển cơ sở vật chất khác, khoảng 100 tỷ đồng. Vốn cho quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt khoảng 10.000 tỷ đồng.

Trên cơ sở Kế hoạch này, Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chủ động triển khai thực hiện kế hoạch phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt, kế hoạch phát triển phương tiện, trang thiết bị phục vụ vận tải, kế hoạch đầu tư phát triển công nghệ xây dựng đường sắt, tạo điều kiện phát triển Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong giai đoạn 2012 - 2015 đúng với yêu cầu phát triển của ngành đường sắt và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, tranh thủ sự chỉ đạo của các Bộ, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp giảm chi phí đầu vào, tăng cường năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế theo Chỉ thị số 22/2005/CT-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ. Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 1, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - sân bay Nội Bài, Dự án đường sắt trên cao Trảng Bom - Hòa Hưng và các tuyến khác theo hình thức BOT, PPP. Phối hợp với các Tập đoàn: Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Hóa chất Việt Nam, các Tổng công ty: Hàng hải, Hàng không, Xi măng, Lương thực… thực hiện tốt kế hoạch vận chuyển hàng hóa, hành khách, hợp tác đầu tư các dự án lớn nhằm phát triển đồng bộ và bảo đảm lợi ích của quốc gia.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article