Ngày 23 tháng 5 năm 2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 83/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn thuế một số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

Ngày 23 tháng 5 năm 2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 83/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn thuế một số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

Về  thuế giá trị gia tăng : các doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả hợp tác xã), các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, gia dày, linh kiện điện tử, xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế-xã hội có sử dụng nhiều lao động được gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 2012.

Thông tư hướng dẫn các tiêu chí cụ thể để xác định  một doanh nghiệp có phải là  doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển DNNVV. Số vốn làm căn cứ xác định DNNVV là tổng nguồn vốn được thể hiện trong Bảng cân đối kế toán lập ngày 31/12/2011 của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 1/1/2012 thì số vốn làm căn cứ xác định là DNNVV là vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu. Số lao động bình quân làm căn cứ xác định DNNVV (bao gồm cả số lao động của cho nhánh và đơn vị trực thuộc) là số lao động mà doanh nghiệp sử dụng thường xuyên bình quân trong năm 2011, không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng. Đối với doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 1/1/2012 thì tổng số lao động, không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng, được tính từ ngày thành lập đến thời điểm 30/4/2012 (nếu doanh nghiệp thành lập trước tháng 5/2012), đến thời điểm 31/5/2012 (nếu doanh nghiệp thành lập trước tháng 6/2012), đến thời điểm 30/6/2012 (nếu doanh nghiệp thành lập trước tháng 7/2012).

Đối với doanh nghiệp kinh doanh nhiều ngành nghề thì việc xác định DNNVV được căn cứ vào ngành nghề kinh doanh chính ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Trường hợp không xác định được hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp thì sử dụng một trong các tiêu chí sau để xác định hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp: số lao động làm việc nhiều nhất trong từng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2011; doanh thu cao nhất trong từng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2011. Nếu đã sử dụng các tiêu chí trên vẫn không xác định được hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp thì căn cứ vào tiêu chí về vốn hoặc số lao động thấp nhất của ngành nghề trong số các ngành nghề mà thực tế doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh trong năm 2011 theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP nêu trên.

Không thuộc đối tượng được gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 2012 là i) các DNNVV hoạt động trong lĩnh vực xổ số, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; ii) doanh nghiệp được xếp hạng 1 (theo quy định tại Thôngtư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính); iii) doanh nghiệp hạng đặc biệt (theo quy định tại Quyết định số 185/TTg ngày 28/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ về doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt và Quyết định số 186/TTg ngày 28/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt); iv) tổ chức kinh tế là đơn vị sự nghiệp.

Về  thuế thu nhập doanh nghiệp : Gia hạn 9 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2010 trở về trước mà đến ngày 10/5/2012 doanh nghiệp chưa nộp Ngân sách Nhà nước của i) các DNNVV; ii) doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; iii) doanh nghiệp xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế-xã hội có sử dụng nhiều lao động; iv) doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cơ khi là tư liệu sản xuất, vận tải đường thủy, sản xuất thép, xi măng…; v) DNNVV trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. DNNVV kinh doanh trong các lĩnh vực xố số, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty không thuộc đối tượng được gia hạn 9 tháng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nêu trên.

Về giảm tiền thuê đất : giảm 50% tiền thuê đất phải nộp của năm 2012 đối với các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm mà đơn giá thuê đất được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 3/12/2010 của Chính phủ. Cơ chế giảm được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Gia hạn nộp tiền sử dụng đất : Các tổ chức kinh tế là các chủ đầu tư dự án có nghĩa vụ phải nộp tiền sử dụng đất theo Thông báo của cơ quan thuế hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền nhưng đến ngày 10/5/2012 chưa nộp hoặc chưa nộp đủ thì thời gian gia hạn nộp tiền sử dụng đất tối đa 12 tháng theo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và được tính từ ngày 10/5/2012.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày ký. Thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu của thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 92/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article