Ngày 10 tháng 5 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg  ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp. Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp được chuyển từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp nói trên.

Theo Quyết định số 113/2008/QĐ-TTgngày 18 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế  quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp trung ương thì Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp trung ương được thành lập tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước để quản lý tập trung, thống nhất, có hiệu quả các nguồn thu từ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Quỹ do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước quản lý. Quỹ được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước hoặc ngân hàng thương mại cổ phần và mọi hoạt động chi từ Quỹ được thống nhất thực hiện thông qua tài khoản này.

Ngày 10 tháng 5 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg  ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp. Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp được chuyển từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp nói trên.

Nguồn thu của Quỹ được thực hiện từ các nguồn sau: nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; nguồn thu từ các hình thức sắp xếp chuyển đổi khác như giao, bán, giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; các khoản thu sau cổ phần; khoản lợi nhuận được chia, cổ tức của phần vốn nhà nước góp tại các doanh nghiệp đã thực hiện chuyển đổi do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ; thu từ lợi nhuận sau thuế và khoản chênh lệch vón chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ của các doanh nghiệp 100% vốn chủ sở hữu nhà nước đã được chủ sở hữu phê duyệt; khoản lãi tiền gửi của Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại; các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

Các nội dung chi của Quỹ bao gồm: 1. Hỗ trợ các nông, lâm trường quốc doanh, doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu để giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư và xử lý các vấn đề về tài chính theo quy định của pháp luật; 2. Hỗ trợ kinh phí cho các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con không đủ nguồn để giải quyết chính sách cho người lao động dôi dư khi thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu các đơn vị thành viên theo quy định của pháp luật; 3. Bổ sung vốn điều lệ cho các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật; 4. Đầu tư bổ sung vốn để duy trì hoặc tăng tỷ lệ phần vốn nhà nước đang tham gia tại các doanh nghiệp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính và cơ quan được giao thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước; 5. Đầu tư vào các dự án quan trọng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 6. Các khoản chi khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Quy chế quy định rõ việc quản lý chi trong các trường hợp chi hỗ trợ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu giải quyết chế độ cho người lao động dôi dư; cấp kinh phí cho các cơ sở dạy nghề đối với lao động tại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu; bổ sung vốn điều lệ cho các công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ; đầu tư vào các doanh nghiệp khác và các dự án quan trọng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ quyết định điều hòa nguồn Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để bảo đảm mục tiêu đầu tư các dự án quan trọng, đầu tư vào các doanh nghiệp thuộc diện nhà nước cần góp vốn hoặc bổ sung vốn điều lệ cho các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chưa được nhà nước cấp đủ vốn.

Các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, đa dạng hóa sở hữu thực hiện quyết toán các khoản thu, chi để xác định số phải nộp về Quỹ theo đúng quy định; nộp đúng, đủ, kịp thời các khoản thu (kể cả lãi chậm nộp nếu có) về Quỹ trong thời gian quy định và chấp hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản tiền gửi nộp về Quỹ của cấp có thẩm quyền theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2012.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article