Thực hiện chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “. Về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chương trình số 07-Ctr/TU ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thành ủy Hà Nội về tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường giai đoạn 2011 – 2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2012 “Quản lý ô nhiễm môi trường công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2015”.

Thực hiện chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chương trình số 07-Ctr/TU ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thành ủy Hà Nội về tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường giai đoạn 2011 – 2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2012 “Quản lý ô nhiễm môi trường công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2015”.

Với quan điểm kiểm soát ô nhiễm môi trường công nghiệp là trách nhiệm của toàn xã hội, mọi cấp, mọi ngành, của các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, Kế hoạch nhằm thực hiện mục đích quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường công nghiệp và khắc phục ô nhiễm, xử lý chất thải, cải thiện chất lượng môi trường.

Theo Kế hoạch, từ nay đến 2015: i) 100% các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường. Hệ thống xử lý nước thải tập trung được lắp đặt thiết bị quan trắc tự động; ii) 100% các cơ sở sản xuất đầu tư mới áp dụng sản xuất sạch, công nghệ thân thiện môi trường hoặc trang bị các thiết bị xử lý chất thải đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng; iii) 100% các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý triệt để hoặc di dời ra khỏi khu vực đô thị và khu dân cư; iv) 85 % chất thải nguy hại công nghiệp được lưu giữ, thu gom và xử lý đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường. Phấn đấu: i) 100 % các cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố có cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, có khu xử lý nước thải tập trung, xử lý chất thải rắn đảm bảo môi trường; ii) 80 % cơ sở sản xuất đang hoạt động đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường; iii) 100% các dự án đầu tư mới được bố trí phù hợp với quy hoạch, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Thực hiện Kế hoạch, hàng năm, Thành phố tổ chức rà soát và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng để các cấp chính quyền và nhân dân biết và thực hiện giám sát. Đồng thời, Thành phố sẽ tập trung ưu tiên giải quyết dứt điểm các điểm nóng về ô nhiễm môi trường do các hoạt động sản xuất công nghiệp, các vấn đề môi trường bức xúc do cử tri quan tâm hoặc chậm được giải quyết. Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường thuộc 17 ngành nghề sản xuất hoặc không phù hợp quy hoạch ra khỏi khu vực đô thị và khu dân cư đến các khu, cụm  công nghiệp theo Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 26/10/2010 của UBND Thành phố. Đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Sài Đồng B và Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai và đưa vào vận hành trước tháng 6/2013.

Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp và chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp có trách nhiệm bố trí vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, lắp đặt hệ thống xử lý chất thải đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn trước khi xả ra môi trường. Các dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải được vay vốn ưu đãi tại Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội. UBND Thành phố khuyến khích xã hội hóa các dịch vụ môi trường, hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải công nghiệp.

Kế hoạch công bố Danh mục 12 dự án, nhiệm vụ ưu tiên thực hiện Kế hoạch, trong đó có một số nhiệm vụ, dự án có sự tham gia của doanh nghiệp và chủ đầu tư (Xây dựng Sổ tay hướng dẫn thực hành về kiểm soát quản lý ô nhiêm công nghiệp cho các loại hình sản xuất khác nhau; Rà soát, đánh giá hiện trạng đầu tư, xây dựng hạ tầng kiểm soát, xử lý ô nhiễm, hồ sơ pháp lý về bảo vệ môi trường của các cụm công nghiệp; Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, mở rộng quy mô, diện tích đối với các cụm công nghiệp v.v…)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article