Theo quy định tại Quyết định số 06/2012/QĐ-TTg ngày 20 tháng 1 năm 2012, cộng đồng doanh nghiệp có quyền tham gia ý kiến với cơ quan chủ trì đàm phán trong giai đoạn nghiên cứu khả thi cũng như trong giai đoạn đàm phán các thỏa  thuận thương mại quốc tế.

Theo quy định tại Quyết định số 06/2012/QĐ-TTg ngày 20 tháng 1 năm 2012, cộng đồng doanh nghiệp có quyền tham gia ý kiến với cơ quan chủ trì đàm phán trong giai đoạn nghiên cứu khả thi cũng như trong giai đoạn đàm phán các thỏa  thuận thương mại quốc tế.

Thỏa thuận thương mại quốc tế được hiểu là các hiệp định thương mại song phương hay đa phương, các thỏa thuận kinh tế, thương mại tương đương trong đó có các cam kết về mở cửa thị trường, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới hoạt động của nền kinh tế nói chung và của cộng đồng doanh nghiệp.

Trong giai đoạn nghiên cứu khả thi, việc tham vấn cung cấp và thu nhận thông tin được phép tiến hành khi cấp có thẩm quyền quyết định khởi động giai đoạn nghiên cứu khả thi về đàm phán thỏa thuận thương mại quốc tế với đối tác tiềm năng. Sau khi có quyết định tiến hành nghiên cứu khả thi, cơ quan chủ trì đàm phán công bố trên trang thông tin điện tử của mình các thông tin liên quan (quyết định về việc tiến hành nghiên cứu khả thi một thỏa thuận thương mại quốc tế, cơ quan chủ trì đàm phán, đối tác tiềm năng để đàm phán, tóm tắt về quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và đối tác tiềm năng, thời hạn tiếp nhận đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp). Cơ quan chủ trì đàm phán có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin và nghiên cứu ý kiến góp ý của cộng đồng doanh nghiệp, có nghĩa vụ xác nhận việc đã tiếp nhận ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp qua thư điện tử hoặc trên trang thông tin điện tử của mình.

Trong giai đoạn đàm phán, cơ quan chủ trì đàm phán có trách nhiệm cung cấp các thông tin khởi động đàm phán trên trang thông tin điện tử của mình và các thông tin liên quan khác cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam qua thư điện tử hoặc trên trang thông tin điện tử.

Cộng đồng doanh nghiệp có quyền tham gia ý kiến, đề xuất các vấn đề liên quan đến phương án và nội dung đàm phán hoặc các yêu cầu cần phải đặt ra cho đối tác hoặc lưu ý trong quá trình đàm phán. Cộng đồng doanh nghiệp có quyền tham dự các hội thảo, các hoạt động khác dành riêng cho cộng đồng doanh nghiệp được tổ chức bên lề các phiên đàm phán (nếu có).  Ý kiến tham gia của cộng đồng doanh nghiệp có thể gửi trực tiếp đến cơ quan chủ trì đàm phán hoặc thông qua đầu mối là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan chủ trì đàm phán có thể tiến hành tham vấn trong phạm vi hẹp một hoặc nhiều nội dùng đàm phán cụ thể với doanh nghiệp hoặc cơ quan, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, cơ quan chủ trì đàm phán yêu cầu doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp được mời tham vấn ký kết văn bản cảm kết bảo mật các thông tin mà cơ quan chủ trì đàm phán chia sẻ hoặc thảo luận trong quá trình tham vấn. Các hành vi vi phạm trách nhiệm bảo mật thông tin được xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật quốc gia.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2012.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article