Thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Nhật Bản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 1346/TTg-HTQT ngày 15 tháng 8 năm 2008, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 20/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 2 năm 2012 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Nhật Bản giai đoạn 2012-2015.

Thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Nhật Bản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 1346/TTg-HTQT ngày 15 tháng 8 năm 2008, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 20/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 2 năm 2012 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Nhật Bản giai đoạn 2012-2015.

Hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất đặc biệt  này phải đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, hàng hóa phải thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Thông tư số 20/2012/TT-BTC nói trên.

Thứ hai, hàng hóa phải được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước là thành viên của Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Nhật Bản, bao gồm các nước: Bru-nây Đa-ru-sa-lam,  Vương quốc Căm-pu-chia, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Ma-lay-xi-a, Liên bang My-an-ma, Cộng hòa Phi-líp-pin, Cộng hòa Sing-ga-po, Vương quốc Thái Lan, Nhật Bản và hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước của Việt Nam).

Thứ ba, hàng hóa được vận chuyển trực tiếp từ các nước xuất khẩu nói trên đến Việt Nam và phải thỏa mãn các quy định về xuất xứ hàng hóa Việt Nam – Nhật Bản, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Việt Nam-Nhật Bản (C/O mẫu AJ) theo quy định của Bộ Công thương.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2012 và thay thế Thông tư số 83/2009/TT-BTC ngày 28/4/2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản giai đoạn 2008-2012.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article