Ngày 6/2/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 12/2012/TT-BTC hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp; áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương, UBND cấp tỉnh.

Ngày 6/2/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 12/2012/TT-BTChướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp; áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương, UBND cấp tỉnh.

Theo đó, các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm toàn bộ cho phí hoạt động thường xuyên từ nguồn thu sự nghiệp hoặc các đơn vị sự nghiệp công lập i) tự đảm bảo trên 10% kinh phí hoạt động thường xuyên; ii) có đề án sử dụng tài sản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được phê duyệt; iii) cam kết thực hiện đúng quy định về quản lý, sử dụng tài sản đối với đơn vị tự chủ tài chính quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính… là các đơn vị đủ điều kiện được Nhà nước định giá tài sản để giao đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.

Đơn vị đủ điều kiện nói trên lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền (quy định tại Điều 5 của Thông tư) để được xem xét, quyết định giao tài sản cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp. Hồ sơ gồm: văn bản đề nghị được giao tài sản nhà nước cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp; đề án sử dụng tài sản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; các tài liệu chứng minh đủ điều kiện được nhà nước giao vốn quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp. Việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đã giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Chương IV Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (quyền, nghĩa vụ của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; quản lý, sử dụng tài sản nhà nước dùng vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính; quản lý, sử dụng tiền thu được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, liên doanh, liên kết, cho thuê tài sản nhà nước của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính; quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính ) , Chương III Nghị định số 52/2009/NĐ-CP (xác định giá trị tài sản nhà nước để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính; tổ chức giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính; quản lý, sử dụng đất tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính; đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính; quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính dùng vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ; quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính dùng vào mục đích cho thuê; quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính sử dụng vào mục đích liên doanh, liên kết; khấu hao tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính; quản lý, sử dụng số tiền trích khấu hao tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính; thu hồi, điều chuyển tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính; bán, thanh lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính; thuê tài sản nhà nước của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính; tiêu hủy tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính; bảo dưỡng, sửa chữa, lập và quản lý hồ sơ tài sản nhà nước; báo cáo, công khai, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính), Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP nói trên và quy định tại Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 3 năm 2012.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article