Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2011-2015 của Tổng công ty Cà phê Việt Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 662/QĐ-TTg ngày 4 tháng 6 năm 2012.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2011-2015 của Tổng công ty Cà phê Việt Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 662/QĐ-TTg ngày 4 tháng 6 năm 2012.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch bao gồm: doanh thu tăng trưởng bình quân 5%/năm với tổng doanh thu đạt 5.620 tỷ đồng vào năm 2015; lợi nhuận trước thuế đến năm 2015 đạt 250 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu hàng năm đạt bình quân 3,9%; tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu nhà nước bình quân hàng năm đạt 16,5%; nộp ngân sách nhà nước bình quân hàng năm khoảng 115 tỷ đồng; đầu tư phát triển bình quân hàng năm khoảng 142 tỷ đồng; tạo công ăn việc làm cho khoảng 30.000 người lao động.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Tổng công ty Cà phê thực hiện phát triển các ngành sản xuất chính trên các lĩnh vực trồng trọt, công nghiệp chế biến và xuất nhập khẩu. Về trồng trọt, thực hiện đầu tư thâm canh, khai thác có hiệu quả diện tích cà phê hiện có, thực hiện tái canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với diện tích cà phê già cỗi. Về công nghiệp chế biến, phát huy tối đa và mở rộng công suất nhà máy chế biến cà phê. Về xuất nhập khẩu, khai thác có hiệu quả thị trường truyền thống, tiếp tục tìm kiếm, mở rộng thị trường mới; phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu toàn Tổng công ty đạt 475 triệu USD.

Tổng công ty cà phê sẽ đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp giai đoạn 2011-2015 đã được phê duyệt; xây dựng và hoàn thiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty trên nguyên tắc chỉ tập trung đầu tư cho ngành nghề kinh doanh chính và ngành nghề có liên quan trực tiếp đến ngành nghề kinh doanh chính; có kế hoạch thoái vốn đối với các dự án đầu tư ngoài ngành; kiên quyết cắt giảm, hoãn các dự án đầu tư không cần thiết. Đồng thời, Tổng công ty xây dựng và hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường mặt hàng, chú trọng phát triển chế biến chất lượng cao cũng như phát triển thương hiệu Vinacafe, nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị của sản phẩm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article