Theo Quyết định số 673/QĐ-BLĐTBXH ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thì Công ty TNHH MTV Sản xuất-Thương mại và Xuất khẩu lao động (VINAHANDCOOP Co.,LTD), nay là Công ty cổ phần Sản xuất thương mại và xuất khẩu lao động (VINAHANDCOOP) bị thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, do Công ty không đổi được Giấy phép theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 15 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo Quyết định số 673/QĐ-BLĐTBXH ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thì Công ty TNHH MTV Sản xuất-Thương mại và Xuất khẩu lao động (VINAHANDCOOP Co.,LTD), nay là Công ty cổ phần Sản xuất thương mại và xuất khẩu lao động (VINAHANDCOOP) bị thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, do Công ty không đổi được Giấy phép theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 15 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (1).

Cũng theo Quyết định nói trên, Công ty cổ phần Sản xuất thương mại và xuất khẩu lao động phải thực hiện các trách nhiệm theo quy định tại Điều 24 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (2) và điểm b, khoản 7, Mục I Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH (3).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

----

(1) Điều 15. Nộp lại Giấy phép, thu hồi Giấy phép

1. Doanh nghiệp dịch vụ phải nộp lại Giấy phép cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động;

b) Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

2. Doanh nghiệp dịch vụ bị thu hồi Giấy phép khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Không làm thủ tục đổi Giấy phép hoặc không được đổi Giấy phép;”

(2) Điều 24. Trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ trong trường hợp nộp lại hoặc bị thu hồi Giấy phép

1. Doanh nghiệp dịch vụ nộp lại hoặc bị thu hồi Giấy phép theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 15 của Luật này có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ trong Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn hiệu lực.

2. Việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp nộp lại hoặc bị thu hồi Giấy phép được thực hiện theo quy định tại Điều 22 của Luật này.

3. Việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của người lao động trong trường hợp doanh nghiệp dịch vụ nộp lại hoặc bị thu hồi Giấy phép được thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Luật này.

(3) Điểm b, khoản 7, Mục I Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH:

“b) Thủ tục thu hồi Giấy phép: Trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có quyết định thu hồi Giấy phép, doanh nghiệp dịch vụ phải nộp lại cho Cục Quản lý lao động ngoài nước Giấy phép đã được cấp và báo cáo về các hợp đồng đang còn hiệu lực, số lượng người lao động đang làm việc ở nước ngoài; số lượng người lao động đã tuyển chọn đối với những hợp đồng còn hiệu lực, các khoản đóng góp của người lao động đã được tuyển chọn để đưa đi làm việc ở nước ngoài; việc đóng góp Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước; phương án thực hiện trách nhiệm đối với các hợp đồng còn hiệu lực.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước theo quy định của pháp luật và trách nhiệm đối với người lao động theo các hợp đồng đã ký kết, doanh nghiệp dịch vụ báo cáo bằng văn bản cho Cục Quản lý lao động ngoài nước về việc hoàn thành nghĩa vụ kèm theo các tài liệu chứng minh việc hoàn thành các nghĩa vụ đó. Cục Quản lý lao động ngoài nước xem xét và có văn bản để doanh nghiệp rút tiền ký quỹ theo quy định của pháp luật”.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article