Trong các báo cáo tại buổi khai mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 13, Chính phủ đã nhận thức rất rõ về việc tăng trưởng kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp khó tiếp cận, hấp thụ vốn, tỷ lệ lao động thất nghiệp tăng. Tính riêng trong 4 tháng đầu năm, đã có trên 17.700 doanh nghiệp giải thể, phá sản hoặc ngừng hoạt động trên cả nước.

Trong các báo cáo tại buổi khai mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 13, Chính phủ đã nhận thức rất rõ về việc tăng trưởng kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp khó tiếp cận, hấp thụ vốn, tỷ lệ lao động thất nghiệp tăng. Tính riêng trong 4 tháng đầu năm, đã có trên 17.700 doanh nghiệp giải thể, phá sản hoặc ngừng hoạt động trên cả nước.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, một trong những nguyên nhân trên do thời gian qua doanh nghiệp trong nước gặp nhiều khó khăn, sản xuất công nghiệp bị đình đốn, kim ngạch nhập khẩu giảm, sức tiêu thụ chậm là chỉ báo đáng lo ngại về sự suy giảm năng lực sản xuất kinh doanh của nền kinh tế. Trong lĩnh vực tiền tệ, thanh khoản của một số ngân hàng đã cải thiện đáng kể, thể hiện qua thị trường liên ngân hàng đã bớt căng thẳng. Mặc dù vậy, gần bốn tháng qua, đến ngày 20/4, tổng dư nợ tín dụng vẫn còn tăng trưởng âm, chỉ số lạm phát thấp nhưng lãi suất cho vay vẫn còn cao, đã tác động mạnh hai mục tiêu: rất tích cực và hiệu quả đối với mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát nhưng khá ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và yêu cầu tăng trưởng hợp lý...

Chính phủ cũng đã trình bày Đề án tổng thể về Tái cơ cấu nền kinh tế. Theo Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao hiệu quả, năng suất và năng lực cạnh tranh; sự cần thiết của tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; xác định mục tiêu và nguyên tắc tái cơ cấu kinh tế; nội dung, định hướng cơ bản tái cơ cấu kinh tế; các nhóm giải pháp để tái cơ cấu kinh tế và tổ chức thực hiện.

Trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã nêu rõ, mục tiêu tổng quát của tái cơ cấu kinh tế đến năm 2020 là nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực xã hội, nâng cao năng suất lao động, năng suất các yếu tố tổng hợp và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; trên cơ sở đó, hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý và năng động hơn, có năng lực cạnh tranh cao hơn và có tiềm năng tăng trưởng lớn hơn; thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, góp phần đạt được các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 đã xác định. Đồng thời, chuyển đổi nền kinh tế nước ta sang thời tăng trưởng dựa chủ yếu vào các nhân tố gia tăng năng suất, gia tăng hiệu quả; từ 2020 tiếp tục cũng cố và phát triển vững chắc các yếu tố tăng năng suất và hiệu quả, tạo tiền đề đưa nền kinh tế nước ta chuyển lên trình độ phát triển cao hơn vào khoảng cuối 2030.

Đáng chú ý trong phần trình bày của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh là một số giải pháp được Chính phủ đề cập đáng chú ý như tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng và các tổ chức tài chính; bảo đảm sự bình đẳng về quyền và cơ hội kinh doanh giữa các doanh nghiệp, cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đầu tư, kinh doanh; bổ sung, sửa đổi các luật hiện hành hợp thành môi trường pháp lý về kinh doanh theo hướng tháo bỏ rào cản, bãi bỏ hoặc bổ sung, sửa đổi các quy định đã lạc hậu, không thân thiện và không phù hợp với cơ chế thị trường, với hội nhập kinh tế quốc tế.v.v… nhằm cải thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh vi mô của môi trường kinh doanh.

Các giải pháp tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước vừa trực tiếp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực trong khu vực kinh tế nhà nước, vừa góp phần cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thúc đẩy và lôi kéo đầu tư của các thành phần kinh tế khác. Cuối cùng, các chương trình nâng cao chất lượng doanh nghiệp (về trình độ công nghệ và chuyển giao công nghệ, về trình độ quản lý và quản trị, về chất lượng sản phẩm,.v.v..) kết hợp với giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động sẽ giúp doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tham gia, tận dụng được các cơ hội từ các chính sách tái cơ cấu kinh tế nói trên.

Do vậy, để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế, ổn định kinh tế, những tháng còn lại của 2012, Chính phủ xác định nhiệm vụ trọng tâm là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất. Trong đó, Chính phủ tập trung vào vấn đề giải quyết khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, trình Quốc hội tiếp tục thông qua các giải pháp về miễn, giảm thuế…

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article