Ngày 22 tháng 2 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 225/QĐ-TTg phê duyệt Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.

      Ngày 22 tháng 2 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 225/QĐ-TTg phê duyệt Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” (được phê duyệt tại Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ).

      Theo đó, từ nay đến năm 2015 sẽ đào tạo 1000 chuyên gia, cán bộ đào tạo, tư vấn về năng suất và chất lượng tại các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp; xây dựng mô hình điểm về áp dụng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế và các công cụ cải tiến năng suất và chất lượng tại 500 doanh nghiệp; hướng dẫn, hỗ trợ nhân rộng mô hình điểm tại 4000 doanh nghiệp; thiết lập hệ thống chỉ số đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa thông qua đánh giá các yêu cầu kỹ thuật và mức độ hài lòng của khách hàng, hệ thống đo lường năng suất các ngành kinh tế và doanh nghiệp, năng suất yếu tố tổng hợp TFT của nền kinh tế. Trong giai đoạn từ 2016 đến 2020, sẽ có khoảng 6000 doanh nghiệp được hướng dẫn, hỗ trợ nhân rộng mô hình điểm về áp dụng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế và các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng tiên tiến. Đồng thời, hình thành cơ sở dữ liệu tại các địa phương, ngành để hoàn thiện và duy trì hệ thống chỉ số đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa, hệ thống đo lường năng suất các ngành kinh tế và doanh nghiệp, năng suất yếu tố tổng hợp TFP của nền kinh tế.

      Để thực hiện các mục tiêu trên, Dự án triển khai 5 nhiệm vụ trên các lĩnh vực  tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất và chất lượng, trong đó có hoạt động tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động năng suất và chất lượng;  đào tạo nguồn nhân lực về năng suất và chất lượng; phổ biến áp dụng hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng;  đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa; đo lường năng suất các ngành kinh tế và doanh nghiệp, năng suất yếu tố tổng hợp TFP của nền kinh tế.

      Kinh phí thực hiện Dự án lấy từ các nguồn: i) ngân sách nhà nước (dành cho tuyên truyền, phổ biến kiến thức, đào tạo đội ngũ chuyên gia, cán bộ đào tạo, tư vấn về năng suất và chất lượng; nghiên cứu, xây dựng mô hình điểm...). Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ bố trí kinh phí để thực hiện Dự án; ii) kinh phí của doanh nghiệp (đào tạo, tập huấn kiến thức về năng suất, chất lượng tại doanh nghiệp; iii) tổ chức áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến tại doanh nghiệp); iv) các nguồn kinh phí hợp pháp khác (vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân, quỹ phát triển khoa học và công nghệ...).

      Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trung tâm Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article