Nhằm quy định chi tiết về thành lập và hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam (Văn phòng đại diện) quy định tại Nghị định số 100/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ, ngày 27 tháng 3 năm 2012, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 06/2012/TT-BCT.

Nhằm quy định chi tiết về thành lập và hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam (Văn phòng đại diện) quy định tại Nghị định số 100/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ, ngày 27 tháng 3 năm 2012, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 06/2012/TT-BCT.

Theo Điều 2 Nghị định số 100/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam thì tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài bao gồm các tổ chức thuộc Chính phủ hoặc phi Chính phủ, các hiệp hội, hội… được thành lập theo quy định của nước nơi tổ chức đặt trụ sở, thực hiện các hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại tại Việt Nam.

Để được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan cấp Giấy phép theo quy định tại Nghị định số 100/2011/NĐ-CP. Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu cơ quan cấp Giấy phép không có ý kiến bằng văn bản thì hồ sơ được coi là hợp lệ. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép xem xét, cấp hoặc không cấp cho tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do. Trường hợp chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép xem xét, chấp thuận việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện nếu không nhận được bất kỳ thông báo, khiếu nại, khiếu kiện của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư ban hành các mẫu Thông báo hoạt động của Văn phòng đại diện, Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện, Đơn đề nghị chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy biên nhận của cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ (Cục Xúc tiến Bộ Thương mại) với bên nộp hồ sơ, Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam, Quyết định về việc thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam .

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2012.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article