Thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản ký ngày 25 tháng 12 năm 2008 tại Nhật Bản và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 21/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 2 năm 2012 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản  giai đoạn 2012-2015.

Thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản ký ngày 25 tháng 12 năm 2008 tại Nhật Bản và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 21/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 2 năm 2012 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản  giai đoạn 2012-2015.

Hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất đặc biệt  này phải đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, hàng hóa phải thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BTC nói trên;

Thứ hai, hàng hóa phải được nhập khẩu vào Việt Nam từ Nhật Bản;

Thứ ba, hàng hóa được vận chuyển trực tiếp từ Nhật Bản đến Việt Nam;

Thứ tư, hàng hóa phải thỏa mãn các quy định về xuất xứ hàng hóa Việt Nam – Nhật Bản, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Việt Nam-Nhật Bản (C/O mẫu JV) theo quy định của Bộ Công thương.

Để được áp dụng mức thuế suất quy định tại Thông tư số 21/2012/TT-BTC nói trên, hàng hóa từ khu phi thuế quan (kể cả hàng gia công) nhập khẩu vào thị trường trong nước phải thuộc Biểu thuế ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Thông tư này và được nhập khẩu từ Nhật Bản vào Việt Nam, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Việt Nam - Nhật Bản (C/O mẫu VJ) theo  quy định của Bộ Công thương.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2012 và thay thế Thông tư số 58/2009/TT-BTC ngày 06/8/2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 2009-2012.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article