Ngày 15/2/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 193/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011-2020

      Ngày 15/2/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 193/QĐ-TTg  về Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

      Một trong những mục tiêu tổng quát của Chiến lược là nhằm phát triển thị trường bảo hiểm phù hợp với định hướng phát triển nền kinh tế-xã hội và tài chính quốc gia trong từng thời kỳ; bảo đảm thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Phát triển các doanh nghiệp bảo hiểm có năng lực tài chính vững mạnh, năng lực quản trị điều hành đạt chuẩn mực quốc tế, hoạt động hiệu quả, có khả năng cạnh tranh tích cực trên thị trường trong nước và khu vực là một trong số các mục tiêu cụ thể của Chiến lược. Doanh nghiệp được khuyến khích và hỗ trợ đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm, bảo đảm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu bảo hiểm của các tổ chức, cá nhân.

      Chiến lược đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể và lộ trình thực hiện. Theo đó, đến năm 2015, tổng doanh thu ngành bảo hiểm đạt 2% - 3% GDP (3% - 4% đến năm 2020). Tổng  nguồn vốn huy động cho nền kinh tế của các doanh nghiệp bảo hiểm đến năm 2015, 2020 tăng lần lượt gấp 1,7 lần và 3,5 lần so với năm 2020.  Đóng góp vào ngân sách nhà nước của ngành bảo hiểm đến năm 2015 tăng gấp 2 lần và đến năm 2020 tăng gấp 4 lần so với năm 2010… Từ nay đến năm 2015, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 nhằm đơn giản hóa và giảm bớt thủ tục hành chính. Tái cơ cấu doanh nghiệp bảo hiểm theo hướng kiện toàn mô hình tổ chức hoạt động của các doanh nghiệp yếu kém, không hiệu quả. Xóa bỏ hiện tượng khép kín, chia cắt thị trường bảo hiểm. Chuẩn hóa điều kiện và quy trình phê chuẩn sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư nhằm tăng tính hấp dẫn và khả năng cạnh tranh của sản phẩm này với sản phẩm tài chính thay thế khác.  Các doanh nghiệp bảo hiểm được khuyến khích tiếp tục nghiên cứu đầu tư ra các thị trường bảo hiểm nước ngoài  để mở rộng cơ hội kinh doanh.

      Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article