Mức lãi suất tiền gửi tối đa bằng đôla Mỹ của tổ chức kinh tế (trừ tổ chức tín dụng) tại tổ chức tín dụng là 1,0%/năm; áp dụng từ ngày 11/2/2010.

Ngày 10/2/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 03/2010/TT-NHNN  quy định mức lãi suất tiền gửi tối đa bằng đôla Mỹ của tổ chức kinh tế tại tổ chức tín dụng.

Theo đó, mức lãi suất này là 1,0%/năm; áp dụng từ ngày 11/2/2010. Quy định về lãi suất tiền gửi bằng đôla Mỹ của tổ chức tín dụng theo Quyết định số 07/2007/QĐ-NHNN ngày 6/2/2007 hết hiệu lực thi hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article