Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 05/2010/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2007/TT-BTM ngày 2/2/2007 của Bộ Thương mại về phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 15 Điều 16 Nghị định số 147/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Ngày 25/1/2010, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 05/2010/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2007/TT-BTM ngày 2/2/2007 của Bộ Thương mại về phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 15 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/3/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article