Ngày 19/1/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có Thông tư số 03/2010/TT-BLĐTBXH ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ quy định tại điểm 2 khoản 2 Điều 32 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, bao gồm: máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, công trình vui chơi công cộng và các loại phương tiện bảo vệ cá nhân có khả năng gây mất an toàn trong quá trình sử dụng và hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa đó trong sản xuất.

Ngày 19/1/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có Thông tư số 03/2010/TT-BLĐTBXH ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ quy định tại điểm 2 khoản 2 Điều 32 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, bao gồm: máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, công trình vui chơi công cộng và các loại phương tiện bảo vệ cá nhân có khả năng gây mất an toàn trong quá trình sử dụng và hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa đó trong sản xuất.

Thông tư được đăng Công báo ngày 9/2/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article