Khu Kinh tế cửa khẩu Long An được thành lập theo Quyết định số 07/2010/QĐ-TTg ngày 25/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ .

Ngày 25/1/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 07/2010/QĐ-TTg thành lập Khu Kinh tế cửa khẩu Long An.

Quyết định được đăng Công báo ngày 9/2/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/3/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article