Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ; áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lập hồ sơ mời thầu đối với gói thầu xây lắp quy mô nhỏ có giá gói thầu không quá 8 tỷ đồng của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước.

Ngày 19/1/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ; áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lập hồ sơ mời thầu đối với gói thầu xây lắp quy mô nhỏ có giá gói thầu không quá 8 tỷ đồng của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước.

Khi áp dụng Mẫu Hồ sơ mời thầu này, tổ chức, cá nhân căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu mà đưa ra các yêu cầu trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Thông tư được đăng Công báo ngày 4/2/2010, có hiệu lực thi hành kể từ 15/3/2010. Quyết định số 1744/2008/QƯĐ-BKH ngày 29/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Mẫu Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article