Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản là việc đánh giá mức độ đáp ứng của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông sản so với các quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành.

Việc kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản trước khi đưa ra thị trường được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tại Thông tư số 05/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/1/2010.

Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản là việc đánh giá mức độ đáp ứng của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông sản so với các quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành. Giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản là việc đánh giá mức độ vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm theo quy định thông qua việc lấy mẫu phân tích theo kế hoạch được phê duyệt.

Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp tỉnh thực hiện kiểm tra điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm tại địa phương. Chương trình giám sát được triển khai tại các công đoạn trồng trọt, chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, đóng gói, chế biến, chợ đầu mối thực phẩm nông sản do các Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện trên phạm vi cả nước. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông sản dó trách nhiệm duy trì điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn theo quy định, chấp hành hoạt động kiểm tra của cơ quan kiểm tra, thực hiện sửa chữa các sai lỗi đã nêu trong Biên bản kiểm tra và Thông báo của cơ quan kiểm tra, thực hiện truy xuất nguyên nhân lô hàng thực phẩm nông sản bị phát hiện ô nhiễm vi sinh vật hoặc hóa chất vượt quá mức độ cho phép, thiết lập biện pháp khắc phục sai lỗi theo hướng dẫn và báo cáo Cục quản lý Chất lượng Nông Lâm và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thông tư được đăng Công báo ngày 4/2/2010, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article