Ngày 31/12/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 245/2009/TT-BTC quy định thực hiện một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp.

Ngày 31/12/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 245/2009/TT-BTC quy định thực hiện một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp.

Thông tư hướng dẫn về đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo phương thức giao cho tổ chức có chức năng thực hiện; thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và hồ sơ tài sản nhà nước; điều chuyển, bán, thanh lý tài sản nhà nước; chế độ báo cáo kê khai tài sản nhà nước; chế độ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; xác định giá trị tài sản nhà nước để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính; sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính; sắp xếp lại, xử lý tài sản nhà nước; hạch toán các khoản thu, chi liên quan tới việc cho sử dụng chung tài sản nhà nước.

Thông tư được đăng Công báo ngày 1/2/2010, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký; bãi bỏ các Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007, Thông tư số 112/2006/TT-BTC ngày 27/12/2006, mục IV Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article