Đề án có mục tiêu tổng quát nhằm xây dựng đội ngũ luật sư có đủ khả năng tư vấn các vấn đề liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; xây dựng các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài.

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/1/2010.

Đề án có mục tiêu tổng quát nhằm xây dựng đội ngũ luật sư có đủ khả năng tư vấn các vấn đề liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; xây dựng các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài. Một trong những mục tiêu cụ thể của Đề án là đến năm 2015, bảo đảm mỗi tập đoàn kinh tế của nhà nước có ít nhất từ 2 đến 3 cán bộ pháp chế được đào tạo; số lượng luật sư được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại, đầu tư là 400 người (năm 2020 là 1000 người), số lượng luật sư đạt tiêu chuẩn quốc tế là 150 người.

Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án gồm: phát triển đội ngũ luật sư (xây dựng Đề án thành lập thí điểm Trung tâm đào tạo luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế,...); xây dựng các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài, có khả năng cạnh tranh với các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài; sử dụng đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế (rà soát quy định liên quan đến luật sư, hành nghề luật sư, xây dựng cơ chế sử dụng đội ngũ luật sư được đào tạo theo Đề án,...). Khuyến khích các luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư, các doanh nghiệp tham gia thực hiện Đề án này.

Quyết định được đăng Công báo ngày 1/2/2010, có hiệu lực thi ành kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article