Công ty đại chúng, tổ chức phát hành thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng, tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán và người có liên quan là đối tượng của việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ngày 15/1/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 09/2010/TT-BTC hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Theo đó, đối tượng công bố thông tin bao gồm: công ty đại chúng, tổ chức phát hành thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng, tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán và người có liên quan. Việc công bố thông tin phải được thực hiện đồng thời với việc báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Trường hợp có sự thay đổi nội dung thông tin đã công bố, các đối tượng công bố thông tin phải đồng thời báo cáo và có văn bản giải trình cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Việc công bố thông tin được thực hiện qua các phương tiện công bố sau: báo cáo thường niên, trang thông tin điện tử và các ấn phẩm khác của đối tượng công bố thông tin.

Thông tư hướng dẫn cụ thể việc công bố thông tin của công ty đại chúng, tổ chức phát hành thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng, tổ chức niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán và ban hành các Phụ lục về Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin, Báo cáo thường niên, Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn, báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ, báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ, Thông báo giao dịch của cổ đông sáng lập, Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông sáng lập, Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ, Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ, Báo cáo tình hình quản trị công ty, Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của các đối tượng có liên quan, Thông báo giao dịch quyền mua chứng chỉ quỹ của các đối tượng có liên quan, Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ và Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua chứng chỉ quỹ của các đối tượng có liên quan.

Thông tư được đăng Công báo ngày 1/2/2010, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký, thay thế Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 14/8/2007 của Bộ Tài chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article