Ngày  31/12/2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 34/2009/TT-BTNMT quy định chi tiết một số nội dung của Quyết định số71/2008/QĐ-TTg ngày 29/5/2008 về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản liên quan đến việc lập, thẩm định, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường, trình tự, thủ tục ký quỹ, quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

Ngày  31/12/2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 34/2009/TT-BTNMT quy định chi tiết một số nội dung của Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg ngày 29/5/2008 về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản liên quan đến việc lập, thẩm định, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường, trình tự, thủ tục ký quỹ, quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

Thông tư được đăng Công báo ngày 1/2/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article