An toàn thông tin số là thuật ngữ dùng để chỉ việc bảo vệ thông tin số và các hệ thống thông tin chống lại các nguy cơ tự nhiên, các hành động truy cập, sử dụng, phát tán, phá hoại, sửa đổi và phá hủy bất hợp pháp nhằm bảo đảm cho các hệ thống thông tin thực hiện đúng chức năng, phục vụ đúng đối tượng một cách sẵn sàng, chính xác và tin cậy.

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 13/1/2010.

An toàn thông tin số là thuật ngữ dùng để chỉ việc bảo vệ thông tin số và các hệ thống thông tin chống lại các nguy cơ tự nhiên, các hành động truy cập, sử dụng, phát tán, phá hoại, sửa đổi và phá hủy bất hợp pháp nhằm bảo đảm cho các hệ thống thông tin thực hiện đúng chức năng, phục vụ đúng đối tượng một cách sẵn sàng, chính xác và tin cậy.

Mục tiêu phát triển an toàn thông tin số đến năm 2015 bao gồm: đảm bảo an toàn thông tin cho cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia đạt trình độ quốc tế; đảm bảo an toàn dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan nhà nước ở trung ương, địa phương và toàn xã hội; phát triển nhân lực và nâng cao nhận thức xã hội về an toàn thông tin; môi trường pháp lý về an toàn thông tin. Đến năm 2020, đảm bảo an toàn mạng, hạ tầng thông tin, dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin. Nâng cao nhận thức và đẩy mạnh việc việc thông tin, tuyên truyền về an toàn thông tin; hoàn thiện cơ chế và chính sách nhà nước về an toàn thông tin; xây dựng các thiết chế và tăng cường các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin; phát triển các nguồn lực về an toàn thông tin; đẩy mạnh hợp tác trong và ngoài nước là các giải pháp thực hiện Quy hoạch. Quy hoạch ban hành Danh muc 6 dự án ưu tiên sử dụng ngân sách nhà nước.

Quyết định được đăng Công báo ngày 29/1/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article