Ngày 26 tháng 6 năm 2012, Bộ Tài chính đã phê duyệt Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội tại Quyết định số 1609/QĐ-BTC.

Ngày 26 tháng 6 năm 2012, Bộ Tài chính đã phê duyệt Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội tại Quyết định số 1609/QĐ-BTC.

Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội (VIETTEL) là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, được thành lập theo Quyết định số 2079/QĐ-TTg ngày 14/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ và được chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Quyết định số 978/QĐ-TTg ngày 25/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vốn điều lệ của VIETTEL tại thời điểm thành lập là 50.000 tỷ đồng, bao gồm vốn do Nhà nước đầu tư tại VIETTEL, vốn do VIETTEL tự huy động và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. VIETTEL được quyền chủ động sử dụng số vốn được Nhà nước đầu tư, chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu về bảo toàn và phát triển vốn. Quy chế quy định rõ về việc huy động vốn, hệ số bảo toàn vốn, việc đầu tư ra ngoài VIETTEL, các vấn đề liên quan đến tài sản của VIETTEL (cho thuê, cho mượn, thế chấp, thanh lý, nhượng bán, kiểm kê, xử lý tổn thất tài sản…), quản lý hàng hóa tồn kho,  quản lý các khoản nợ phải thu – phải trả của VIETTEL.

Việc quản lý doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh; quản lý tài chính đối với các đơn vị thành viên và điều hành tài chính trong Tập đoàn cũng như nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Tổng Giám đốc trong quản lý tài chính của VIETTEL được quy định tại Chương II và Chương III và Chương IV Quy chế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Ngoài việc thực hiện các quy định trong Quy chế tài chính này, VIETTEL phải thực hiện các quy định hiện hành của pháp luật về quản lý tài chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và các quy định hiện hành của pháp luật.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article