Ngày 22 tháng 6 năm 2012, Bộ Tài chính tiếp tục hướng dẫn hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi tại Thông tư số 103/2012/TT-BTC.

Ngày 22 tháng 6 năm 2012, Bộ Tài chính tiếp tục hướng dẫn hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi tại Thông tư số 103/2012/TT-BTC.

Theo đó, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành tại Thông tư số 94/2012/TT-BTC ngày 8/6/2012 được sửa đổi. Trừ số ít mặt hàng vẫn giữ nguyên mức thuế suất, mức thuế suất đối với phần lớn các mặt hàng được sửa đổi theo hướng tăng (từ 2% đến 3% mỗi mặt hàng).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 94/2012/TT-BTC ngày 8/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article