Ngày 1/2/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 04/2010/TT-BKH quy định chi tiết về việc lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu đối với gói thầu xây lắp thuộc phạm vi điều chỉnh khi áp dụng hình thức chỉ định thầu trong nước.

Ngày 1/2/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 04/2010/TT-BKH  quy định chi tiết về việc lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu đối với gói thầu xây lắp thuộc phạm vi điều chỉnh khi áp dụng hình thức chỉ định thầu trong nước. Khi áp dụng mẫu này, tổ chức, cá nhân lập hồ sơ chỉ định thầu căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà đưa ra các yêu cầu trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Thông tư được đăng Công báo ngày 16/2/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/3/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article