Ngày 22 tháng 6 năm 2012, Bộ Tài chính công bố Kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước năm 2012 và giai đoạn 2011 - 2015.

Ngày 22 tháng 6 năm 2012, Bộ Tài chính công bố Kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước năm 2012 và giai đoạn 2011 - 2015.

Tính đến tháng 10 năm 2011, cả nước còn khoảng 1.309 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chưa thực hiện CPH. Tổng tài sản của các doanh nghiệp này đạt gần 1.800 nghìn tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 700 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận 162 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 231 nghìn tỷ đồng.

Các doanh nghiệp nhà nước hàng năm đóng góp khoảng 35% GDP, tạo ra 39,5% giá trị sản lượng công nghiệp, trên 50% kim ngạch xuất khẩu, 28,8% tổng thu nội địa; tạo thu nhập bình quân từ 3,5 - 5 triệu đồng/người/tháng cho khoảng 1,2 triệu lao động.

Bộ Tài chính cho biết: Tính đến ngày 20 tháng 6 năm 2012, tổng hợp báo cáo của 4 bộ, 9 Tập đoàn kinh tế, 10 Tổng công ty nhà nước và 57 địa phương gửi Bộ Tài chính về kế hoạch sắp xếp, CPH doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 thì tổng số doanh nghiệp nhà nước thực hiện các hình thức sắp xếp, cổ phần hóa giai đoạn 2011 - 2015 là 899 doanh nghiệp. Trong đó, CPH 367 doanh nghiệp; các hình thức sắp xếp khác (giao, bán, giải thể, phá sản, giữ nguyên hình thức là công ty TNHH một thành viên, chuyển thành công ty TNHH 2 thành viên) là 532 doanh nghiệp.

Riêng năm 2012, kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là 93 doanh nghiệp. Trong đó có 22 doanh nghiệp thuộc bộ ngành, 33 doanh nghiệp thuộc các Tập đoàn, Tổng công ty và 38 thuộc UBND các địa phương. Đồng thời, Bộ Tài chính tiếp tục cập nhật, tổng hợp số liệu báo cáo của các bộ ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước để các cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp, triển khai thực hiện và các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân quan tâm, nắm bắt thông tin.

Cụ thể về số lượng CPH doanh nghiệp trong năm 2012 hay giai đoạn 2011-2015 như sau: Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam: 9 doanh nghiệp; Các Tập đoàn như Dầu khí Việt Nam: 1 doanh nghiệp; Hoá chất Việt Nam: 2 doanh nghiệp; Phát triển Nhà và đô thị Việt Nam: 6 doanh nghiệp. 15 doanh nghiệp thành viên thuộc Tổng công ty nhà nước dự kiến cổ phần hóa như: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: 3 doanh nghiệp; Tổng công ty Xi Măng Việt Nam: 4 doanh nghiệp; Tổng công ty Giấy Việt Nam: 3 doanh nghiệp,.... Đối với các Bộ ngành gồm: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 10 doanh nghiệp; Bộ Công thương: 12 doanh nghiệp.

Kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê về sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2007 - 2009 cho thấy, tỷ suất lợi nhuận trên vốn sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước các năm 2007 - 2009 dao động trong khoảng 3,5 - 4,3%, trong khi đó con số này tại các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong khoảng 9,1 - 11,7%. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu cũng của giai đoạn trên của các loại hình doanh nghiệp tương đương là từ 6,3 - 8,2% và 10,6 - 13,1%. Số liệu trên cho thấy hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước chỉ bằng khoảng 50% so với các doanh nghiệp FDI. Do đó, cần đẩy mạnh tiến độ CPH doanh nghiệp nhà nước nhằm đẩy mạnh năng lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article