Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 515/QĐ-UBCK ngày 25/6/2012 xây dựng Quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Quy trình báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 515/QĐ-UBCK ngày 25/6/2012 xây dựng Quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Quy trình báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán.

Theo đó, các công ty đại chúng, tổ chức phát hành, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán và người có liên quan là các chủ thể phải thực hiện công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nội dung cần công bố bao gồm thông tin định kỳ, thông tin bất thường, thông tin theo yêu cầu. Việc công bố thông tin của công ty chỉ do một người duy nhất thực hiện (người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được ủy quyền công bố thông tin). Thông tin cần công bố được chuyển tải dưới dạng văn bản và file dữ liệu điện tử. Thông tin bằng văn bản phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (164 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), thông tin bằng file dữ liệu điện tử được gửi qua địa chỉ email của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (congbothongtin@ssc.gov.vn hoặc VanThu@ssc.gov.vn). Các đối tượng công bố thông tin chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin được công bố. Thông tin định kỳ được đăng lên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được thông tin. Đối với thông tin bất thường và thông tin theo yêu cầu, thời hạn trên lần lượt là 12 giờ và 24 giờ.

Đối với công ty đại chúng chưa niêm yết, tổ chức phát hành, quy trình công bố thông tin sẽ gồm 4 bước: gửi thông tin đến UBCKNN; kiểm tra thông tin; công bố thông tin và cải chính thông tin (nếu có sai lệch). Đối với công ty đại chúng niêm yết và các đối tượng liên quan thì quy trình gồm 3 bước: thực hiện công bố thông tin theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán; Sở Giao dịch chứng khoán công bố thông tin và gửi tài liệu cho UBCKNN; UBCKNN thực hiện công bố thông tin lên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và chuyển tài liệu cho các Vụ chức năng quản lý trực tiếp.

Công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, tổ chức phát hành, cổ đông lớn, cổ đông sáng lập, cổ đông nội bộ và người có liên quan, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán có trách nhiệm báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article