Ngày 25 tháng 6 năm 2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 105/2012/TT-BTC s ửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011 hướng dẫn về thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Ngày 25 tháng 6 năm 2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 105/2012/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011 hướng dẫn về thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Theo đó, thẩm quyền thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp thuộc về cấp cao nhất chứ không phải người có thẩm quyền cao nhất tại doanh nghiệp như quy định trước đây. Các cấp đó bao gồm: Đại hội đồng cổ đông (Công ty cổ phần); Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty (Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty hợp danh); Chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc Tổng giám đốc, giám đốc (đối với doanh nghiệp không có Hội đồng quản trị).

Ngoài ra, hoạt động mua máy móc, thiết bị để đổi mới công nghệ trực tiếp sử dụng vào việc sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp; chi phí cho các hoạt động hợp tác nghiên cứu, triển khai về khoa học và công nghệ đối các doanh nghiệp, tổ chức trong nước cũng được coi là hoạt động hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp tại Việt Nam và được sử dụng nguồn vốn của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Hoạt động này chưa được quy định trong Thông tư số 15/2011/TT-BTC nêu trên.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/8/2012. Các quy định tại Quyết định số 36/2007/QĐ-BTC trái với Thông tư số 15/2011/TT-BTC thì thực hiện theo Thông tư số 15/2011/TT-BTC kể từ khi Thông tư số 15/2011/TT-BTC có hiệu lực thi hành. Các quy định tại Quyết định số 36/2007/QĐ-BTC mà không quy định tại Thông tư số 15/2011/TT-BTC thì vẫn tiếp tục thực hiện.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article